Elevråd

Ny Holte Skole har 1 elevråd repræsenteret af elever fra 6. - 9. klasse.

Allerede i indskolingen begynder tilvænningen til det egentlige elevrådsarbejde, der finder sted på senere klassetrin. Arbejdet finder her sted i forbindelse med de ugentlige samlinger i indskolingen.

Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse, gerne en af hvert køn. Der er nyvalg hvert skoleår. Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, lige som der udpeges to repræsentanter til skolebestyrelsen. Rådet nedsætter selv underudvalg, der deltager i forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Til rådet er knyttet 1 kontaktlærer.

 

Velkommen

Elevrådet mødes jævnligt og udveksler ideer, nye tiltag og evaluerer løbende arbejdet.

Mål

Elevrådet skal bl.a. styrke elevernes indflydelse på skolen og i undervisningen.

Læs mere om: